นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว
(Private Notice)

บริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอขอบคุณท่านที่เข้าเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้) ที่รวบรวมในเว็บไซต์ใดและทั้งปวงที่เกี่ยวกับบริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ทั้งนี้ทางตะหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ โอน และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. ข้อมูลที่รวบรวม

เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราและลักษณะการทำงานพิเศษที่ท่านใช้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึงข้อมูลที่บ่งชี้, เกี่ยวกับ, อธิบาย, สามารถตามสมควรที่จะเกี่ยวกับหรือน่าจะเชื่อมโยงตามสมควรโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลหรือครัวเรือนที่เฉพาะเจาะจง โปรดทราบว่า เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากการพัฒนาที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล, ความก้าวหน้าทางเทคนิค หรือการผสมผสานกันของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เรารวบรวมจากท่านอาจหมายความรวมถึง

ข้อมูลที่ซื้อ เราอาจรวบรวมชื่อ, ที่อยู่ในการเรียกเก็บ, ที่อยู่ในการขนส่ง, ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุของท่านเมื่อท่านซื้อ ข้อมูลนี้นำมาใช้ในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ท่านได้สั่งหรือร้องขอให้ดำเนินการและขนส่งตามคำสั่ง, ส่งคำสั่งซื้อ และการยืนยันการขนส่ง (หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอื่น ) และ/หรือ ให้บริการแก่ลูกค้า
ข้อมูลที่รวบรวมในร้านค้า เราอาจรวบรวมชื่อ, ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email Address), ที่อยู่ในการส่งจดหมาย, รหัสไปรษณีย์และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของท่านหากท่านกรอกแบบฟอร์มภายในร้านค้า ข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจสนใจให้แก่ท่านและให้การให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอให้แก่ท่าน
ข้อมูลบัญชี เราอาจรวบรวมชื่อ, ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ที่อยู่ในการส่งจดหมาย, รหัสไปรษณีย์, วันเกิดและเพศของท่านหากท่านสร้างบัญชีกับเรา ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือท่านในการติดตามคำสั่งซื้อของท่าน, คอยแจ้งข้อเสนอพิเศษ, ข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับไซต์ให้แก่ท่านและอำนวยการในเรื่องการชำระเงินในระหว่างการซื้อ
ข้อมูลสำหรับการสื่อสารทางการค้า เราอาจรวบรวมชื่อ, ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ที่อยู่ในการส่งจดหมาย, เพศและวันเกิดของท่านหากท่านลงทะเบียนสมัครรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมจากเรา ข้อมูลนี้อาจนำมาใช้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับการขาย, ข้อเสนอพิเศษ และลักษณะการใช้งานพิเศษใหม่ ๆ ที่มีผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซักถาม เราอาจรวบรวมชื่อและที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email)ของท่านหากท่านติดต่อเราเมื่อมีคำถามหรือร้องขอการคุยสด (Live Chat) กับเรา ข้อมูลนี้อาจนำมาใช้เพื่อที่เราจะสามารถตอบคำถามของท่านหรือติดต่อท่านหากเราหลุดจากการคุยสด (Live Chat) ของเรา
ข้อมูลสำหรับการส่งเสริม เราอาจรวบรวมชื่อ, ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email Address)และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ของท่านหากท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม (เช่น การแข่งขัน, การส่งเสริมการขายโดยใช้การชิงโชค) ที่เราสนับสนุน ข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องการส่งเสริมและติดต่อท่านในเรื่องข้อเสนอในการส่งเสริมและข้อเสนอพิเศษ, การขาย และลักษณะการใช้งานพิเศษที่มีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา ซึ่งจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดที่แนบมากับการส่งเสริมเช่นว่านั้น
ข้อมูลการสำรวจ เราอาจรวบรวมชื่อ, อายุ, รหัสไปรษณีย์, นิสัยการจับจ่าย, ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email Address) และ/หรือ ที่อยู่ในการส่งจดหมายของท่านหากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมในการสำรวจออนไลน์ของเรา ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อช่วยเราในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับลูกค้าของเรา
ข้อมูลการใช้งาน เราอาจรวบรวมข้อมูลการใช้งานโดยไม่รบกวนท่าน ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา เราเรียกการรวบรวมข้อมูล “โดยไม่รบกวน” นี้โดยที่ท่านอาจไม่ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ ที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา, ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่อยู่ IP, ที่อยู่ที่ควบคุมการเข้าถึงสื่อในระบบ, ข้อมูลโครงร่างเครือข่าย, ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย, ประเภทและรุ่นปลั๊กอินเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา หรือบริการออนไลน์ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรารวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ IP ของท่าน, ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น ตัวระบุประจำตัวอุปกรณ์มือถือของท่าน, รุ่นฮาร์ดแวร์, รุ่นระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ) และ URL ที่ท่านเข้าถึงแอปพลิเคชันของเรา ท่านไม่ต้องยื่นข้อมูลส่วนบุคคลใดให้แก่เราอันเนื่องมาจากการใช้งานทั่วไปในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของท่าน เว้นแต่ท่านจะชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน ในกรณีนี้ ท่านต้องสร้างบัญชี
ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น รวมถึงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หากท่านใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรืออุปกรณ์มือถือของท่าน (หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ) ในการปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราหรือแอปพลิเคชันนั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงที่บังคับกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น ยกตัวอย่าง หากท่านใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและการตั้งค่ามือถือของท่านอนุญาตแอปพลิเคชันนั้น เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ตั้งของมือถือนั้นจากอุปกรณ์ของท่าน แอปพลิเคชันของเราอาจได้รับการออกแบบให้รวบรวมข้อมูลแม้ว่าท่านไม่ได้เข้าสู่แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในอุปกรณ์มือถือของท่าน กรุณาอ้างถึงข้อแนะนำจากผู้ให้บริการมือถือของท่านหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของท่านเพื่อทราบวิธีการปรับการตั้งค่าของท่าน เราไม่ควบคุมแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวในร้านค้าแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราหรือของแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกใดผ่านการที่ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราหรือติดต่อเรา ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา ของบุคคลภายนอกหรือร้านค้าแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก่อนการใช้งานหรือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดและตรวจสอบและใช้การควบคุมที่มีและการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่านที่แสดงให้เห็นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของท่าน
ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เราอาจได้รับ, รวบรวม และรวมข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่มอบให้แก่เราจากผู้ให้บริการทางการตลาดของเราและผู้ขายอื่น ๆ ข้อมูลนั้นอาจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้สมัครหรือลูกค้าปัจจุบันและใช้สำหรับสิ่งของจำนวนหนึ่ง รวมถึงการที่ทำให้เราส่งข้อเสนอและประกาศที่เกี่ยวข้อง, ทันการ และน่าตื่นเต้นที่สุดที่ปรับแต่งเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านและความสนใจของท่านให้แก่ท่าน แน่นอนว่า ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลของหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของท่านที่เกี่ยวกับการรับประกาศและข้อมูลอื่น ๆ จากเราในเวลาใด ๆ โดยการเข้าถึงบัญชีของท่านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา
นักโฆษณาบุคคลภายนอก — เราอาจใช้นักโฆษณา, เครือข่ายโฆษณาบุคคลภายนอก และบริษัทโฆษณาอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานโฆษณาในไซต์ของเราและในเว็บไซต์บุคคลภายนอก กรุณารับทราบว่า บริษัทโฆษณานั้นอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา (เช่น ผ่านคุกกี้, เว็บบีคอน(web beacons)และเทคโนโลยีอื่น ๆ) เพื่อให้บริษัทโฆษณานั้นทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน, ควบคุมดูแลโฆษณาที่ส่งมอบไปยังเบราว์เซอร์ของท่านและหน้าเพจที่ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเมื่อมีการส่งมอบโฆษณานั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงที่เขาจัดหาให้ บริษัทโฆษณาบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ของบุคคลแรกหรือคุกกี้ของบุคคลภายนอก ไม่เหมือนกับคุกกี้ของบุคคลภายนอก คุกกี้ของบุคคลแรกดำเนินการในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท

โปรดทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลโดยบริษัทโฆษณานั้น ๆ

2. เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมนี้อย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมตามความจำเป็นและดำเนินการตามการร้องขอของท่าน รวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้

การเข้าถึงและการใช้งานหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราหรือการทำงานอย่างใด ๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราหรือการทำงานแก่ท่านและควบคุมดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราแก่ท่านหรือการทำงานที่เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงช่วยเราปรับปรุงคอนเทนต์และการทำงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา, เข้าใจผู้ใช้งานของเราดียิ่งขึ้น, พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา, ป้องกัน, บ่งชี้ หรือแจ้งกิจกรรมการฉ้อฉล, บริหารจัดการบัญชีของท่านและให้บริการแก่ท่าน และบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราและกิจการของเราโดยทั่วไป

การตลาด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการโฆษณาบางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแจ้งท่านในเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอ, การแข่งขัน หรือการสำรวจที่ท่านอาจสนใจและแสดงคอนเทนต์และการโฆษณาในหรือนอกแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ในการสมัครของท่าน ท่านอาจดำเนินการเช่นนั้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลในการตลาดอื่น ๆ ด้วย เช่น การจัดการแผนความภักดีของเรา(loyalty program)

เหตุผลที่เฉพาะเจาะจง หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเหตุผลบางประการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากเหตุผลที่ได้ให้ไว้นั้น ยกตัวอย่าง หากท่านติดต่อเราทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในการตอบข้อสงสัยของท่านหรือพยายามแก้ไขปัญหาของท่านและจะตอบทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email)ที่การติดต่อเข้ามานั้น

ข้อมูลรวม ในความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งขึ้นและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเรา (โดยตรงหรือปฏิบัติงานร่วมกับผู้ให้บริการการตลาดของเราอย่างใดอย่างหนึ่ง) อาจดำเนินการวิจัยสถิติประชากร, ความสนใจ และพฤติกรรมของลูกค้าของเราโดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับการจัดหาให้หรือได้รับมา ยกตัวอย่าง เราอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราเพื่อพิจารณากำหนดเป้าหมายที่ดีที่สุดในการทำการตลาดของเราอย่างไรและผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอในบางพื้นที่ในประเทศนั้น การวิจัยนี้อาจรวบรวมและวิเคราะห์รวมกันและข้อมูลรวมนี้ไม่บ่งชี้ตัวท่านเป็นการส่วนตัวและไม่ถูกจัดประเภทหรือปฏิบัติอย่างข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3. เราแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้น ตามการจัดประเภทของบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ตามพฤติการณ์ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและการป้องกันการฉ้อฉล หากท่านเลือกทำการซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราอาจรวบรวมหมายเลขบัตรเครดิต, ที่อยู่ในการเรียกเก็บและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อนั้นจากท่านและเราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมนั้นเพื่อปฏิบัติตามการซื้อของท่าน เราอาจมอบข้อมูลนั้นหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องตามจำเป็นเพื่อดำเนินการซื้อของท่านให้แล้วเสร็จ (ยกตัวอย่าง ดำเนินการบัตรเครดิตของท่าน) นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการป้องกันการฉ้อฉลเพื่อช่วยเหลือเราในการป้องกันการฉ้อฉลและการคุ้มครองลูกค้าของเราจากการฉ้อฉลบัตรเครดิต

การโอนกิจการ ดังเช่นกับกิจการใด ๆ เป็นไปได้ว่า ในขณะที่กิจการของเราพัฒนา เราอาจขาย, โอนสิทธิ, ซื้อ, ถ่ายโอน หรือได้มาหรือจัดการในประการอื่นใดกับกิจการหรือสินทรัพย์ของบริษัทบางอย่าง ในกรณีเช่นนั้นหรือในกรณีที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถูกโอนนั้น ในกรณีที่บุคคลอื่นซื้อหรือได้มาซึ่งสินทรัพย์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนหรือในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ท่านให้อนุญาตสิทธิแก่เราในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราและท่านรับทราบและตกลงว่า ผู้สืบสิทธิหรือผู้ได้มาซึ่งสิทธิรายใดของเรา และ/หรือ ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราจะมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ต่อไป

บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทสาขา และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราจะผูกพันตนในการดูแลและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ตัวแทน, ที่ปรึกษาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในเรื่องผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(eCommerce)ของเรา บางครั้ง เราว่าจ้างบริษัทอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับธุรกิจบางประการในนามเราเพื่อที่เราจะได้มุ่งเน้นในธุรกิจหลักของเรา ยกตัวอย่าง บริการที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระบวนการชำระเงินและการให้อนุญาต, การป้องกันการฉ้อฉลและการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต, การปรับแต่งผลิตภัณฑ์, การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและการขนส่งสินค้า, การแจกจ่ายสื่อการตลาดและส่งเสริม, การประเมินค่าเว็บไซต์, การวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีที่ใช้บังคับ และการทำความสะอาดข้อมูล อันเนื่องมาจากบริการที่คู่ค้าให้บริการแก่เรา เราอาจให้หรือดำเนินการในประการอื่นใดให้เขาเข้าถึงหรือข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เราใช้กระบวนการคัดเลือกในการประเมินแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของคู่ค้าของเรา

นักการตลาดบุคคลภายนอก, คู่ค้า และบุคคลภายนอกรายอื่น ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักการตลาดบุคคลภายนอก, คู่ค้า และบุคคลภายนอกรายอื่น ๆ ผู้ที่เราเห็นว่าท่านอาจสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการ นักการตลาดบุคคลภายนอก, คู่ค้า และบุคคลภายนอกรายอื่น ๆ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกรายอื่น ๆ ต่อไป หากท่านประสงค์ให้เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทนี้ กรุณาส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเราที่ privacyth@boardriders.com

ข้อกำหนดทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบหมายเรียกหรือคำร้องจากหน่วยงานบังคับกฎหมาย, ศาลหรือหน่วยงานราชการ) หรือมีความเชื่อโดยสุจริตว่า การกระทำการนั้นเป็นการจำเป็น (i) ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย (ii) ป้องกันหรือแก้ต่างสิทธิ, ส่วนได้เสีย หรือทรัพย์สินของเราหรือของลูกค้าหรือผู้ใช้งานรายอื่น (iii) กระทำการตามพฤติการณ์เร่งด่วนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไซต์หรือสาธารณะ หรือ (iv) ป้องกันความรับผิดทางกฎหมายหรือการฉ้อฉลที่น่าจะเกิดขึ้นตามที่เรามีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณากำหนด

4. ขั้นตอนที่ใช้ในการรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย

เราใช้มาตรการตามสมควรทางการค้าในการทำให้แน่ใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการควบคุมการจัดการ, ทางเทคนิค และทางกายภาพที่ออกแบบไว้เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสมควร แม้ว่าเราได้ใช้และจะดำเนินการใช้มาตรการที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลนี้ บริษัท รวมถึงเราไม่สามารถลดความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยทั้งปวงที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างครบถ้วน กรุณาเข้าใจว่า ไม่สามารถรับประกันว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัย 100% ดังนั้น เราไม่สามารถแน่ใจหรือรับประกันเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดที่ท่านส่งให้แก่เรา เข้าใจว่า ข้อมูลใดที่ท่านถ่ายโอนให้แก่เราดำเนินการโดยเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง เราแนะนำว่า ท่านจะต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมในการคุ้มครองด้วยตัวท่านเอง รวมถึงโดยการติดตั้งซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส, การปิดเบราว์เซอร์ภายหลังจากที่มีการใช้งาน, การรักษารหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และการทำให้แน่ใจว่า ท่านอัพเดทซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หากเรารับทราบว่ามีการฝ่าฝืนต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เราอาจพยายามแจ้งท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่ว่าท่านจะได้ใช้มาตรการเชิงป้องกันตามสมควร โดยการใช้ ไซต์หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ท่านตกลงว่า เราสามารถสื่อสารกับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัวและการจัดการที่เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของท่าน เราอาจปิดประกาศคำบอกกล่าวผ่านไซต์หากมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น เราอาจส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงท่าน ณ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้ให้เราไว้ในพฤติการณ์เหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าท่านอาศัยอยู่ที่ใด ท่านอาจมีสิทธิตามกฎหมายในการรับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หากท่านมีเหตุผลอันควรเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารวบรวมนั้นหรือมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา กรุณาแจ้งเราตามที่อยู่และช่องทางติดต่อด้านท้ายของเอกสารฉบับนี้
5. การเชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่ง

แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมโดยเรา ("แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของบุคคลภายนอก") นโยบายและกระบวนการที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ไม่นำมาใช้บังคับกับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของบุคคลภายนอกใด ๆ เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของบุคคลภายนอก เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ในทางตรงกันข้าง เจ้าของและผู้ดำเนินงานแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของบุคคลภายนอกทั้งหมดต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้, รวบรวม, รักษา, จัดเก็บ หรือเปิดเผยในประการอื่นใดในไซต์เหล่านั้น ถ้ามี ลิงก์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนั้นไม่สื่อความว่า เรารับรองหรือได้ตรวจสอบแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของบุคคลภายนอก รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขา ถ้ามี หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของไซต์ของบุคคลภายนอกอย่างไร เราสนับสนุนอย่างยิ่งให้ติดต่อไซต์เหล่านี้โดยตรงในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเขา

หากท่านได้เข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดผ่านลิงก์จากคู่ค้าโฆษณาหรือการตลาดของเรา แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดอาจหมายความรวมถึงกรอบของคู่ค้าที่ทำการโฆษณาหรือทำการตลาดที่ใช้บังคับ กระนั้น ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราผ่านหน้าเว็บเพจที่เราเลือกนั้นและการใช้งานข้อมูลนั้นของเราจะถูกบังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
6. ข้อมูลที่รวบรวมจากเด็ก

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกับเรา แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนี้มุ่งหมายต่อผู้ชมโดยทั่วไปและไม่ได้มุ่งหมายไปที่หรือมีเจตนาที่จะใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่รวบรวมโดยที่รู้หรือเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดผู้มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา เราส่งเสริมให้บิดามารดาและผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายควบคุมดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็ก ๆ ของท่านและช่วยบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการแนะนำเด็ก ๆ ของท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนี้ หากท่านมีเหตุผลอันควรเชื่อว่า เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา กรุณาติดต่อเราผ่านวิธีการที่กำหนดไว้ และเราจะพยายามลบข้อมูลนั้นจากฐานข้อมูลของเรา

7. การเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดจากภายนอกราชอาณาจักรไทย

หากท่านจะเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเราจากภายนอกราชอาณาจักรไทย กรุณาตระหนักว่า ท่านจะส่งข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ไปยังประเทศไทยที่ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ เราจะถือครองและครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศไทยและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดทราบว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศไทยอาจไม่เหมือนกันกับและในบางกรณี อาจพิจารณาว่าให้ความคุ้มครองน้อยกว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศอื่น ๆ กฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศไทยอาจให้กลไกการไล่เบี้ยที่จำกัดมากกว่า รวมถึงการไม่คล้ายคลึงกัน หรือสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลที่ด้อยกว่า ดังนั้น โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านยินยอมให้มีการรวบรวม, การใช้ และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศไทยตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดและธุรกิจของเราอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว อันเนื่องมาจาก (และโดยเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ และ/หรือ ทางเทคนิค) จึงอาจเป็นการจำเป็นสำหรับเราในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไขเพิ่มเติม หรือแก้ไขปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใด ๆ และเป็นครั้งคราวโดยไม่จำต้องส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ในส่วนบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายนี้เป็นช่วง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใด ๆ

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงในส่วนอันเป็นสาระสำคัญอย่างใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ตามที่เรากำหนดไว้) เราจะประกาศคำบอกกล่าวในไซต์เพื่อแจ้งผู้ใช้งานเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และให้โอกาสท่านในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อนการดำเนินการของเขา ในบางกรณี เราอาจส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงแก่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายในวันที่ระบุไว้ข้างต้น การใช้งานไซต์นี้ของท่านต่อไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอย่างใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ที่จะมีผลบังคับใช้จะบ่งชี้ไว้ในสัญญาของท่านพร้อมด้วยข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้และในปัจจุบัน

9. ข้อพิพาทและความตกลงในเรื่องการชี้ขาด

เว้นแต่ในกรณีและเพียงเท่าที่ต้องห้ามตามกฎหมายในประเทศไทย โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนี้ ท่านและบริษัทตกลงว่า หากมีข้อขัดแย้ง, สิทธิเรียกร้อง, การฟ้องคดีหรือข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของท่านหรือการผิดต่อนโยบาย, การบังคับ, การตีความ หรือการมีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือส่วนใดของนโยบายนี้ ("ข้อพิพาท") คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทนั้นโดยสุจริตก่อนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่กำหนดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของข้อพิพาทนั้นและให้เวลาผู้รับคำบอกกล่าวนั้น 30 วันในการตอบหรือแก้ไขข้อพิพาทนั้น โดยจะต้องส่งคำบอกกล่าวถึง

ถึงบริษัทที่ บริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด. 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และ
ถึงท่านที่ ที่อยู่ในการเรียกเก็บหรือที่อยู่ในการเรียกเก็บ และ/หรือ ขนส่งที่ใช้ครั้งสุดท้ายของท่านที่เราอาจมีในแฟ้มข้อมูลสำหรับท่าน
ทั้งท่านและบริษัทตกลงว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทนี้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะเริ่มดำเนินการฟ้องคดีหรือยื่นสิทธิเรียกร้องอย่างใด ๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากข้อพิพาทใดไม่สามารถระงับลงได้ด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาทข้างต้น ท่านตกลงว่า เขตอำนาจแต่เพียงแห่งเดียวและโดยเด็ดขาดสำหรับข้อพิพาทนั้นจะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการรายกรณีที่มีผลผูกพัน อนุญาโตตุลาการรายกรณี หมายความว่า ท่านจะไม่มีและท่านจะสละสิทธิในการให้ผู้พิพากษาหรือคณะตุลาการตัดสินสิทธิเรียกร้องของท่านและว่า ท่านไม่อาจดำเนินคดีในชั้นใด, รวมคดีหรือในฐานะผู้แทน ทั้งนี้ จะไม่มีสิทธิอื่น ๆ ที่ท่านและเราอาจมีในศาลหรือจะถูกจำกัดไว้มากยิ่งขึ้นในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ จังหวัด หรือในท้องถิ่นแห่งใด ๆ ที่จะมีอำนาจเด็ดขาดในการระงับข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นตามหรือที่เกี่ยวกับการตีความ, การปรับใช้, การบังคับใช้ หรือการก่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งปวงหรือส่วนใดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นโมฆะหรือโมฆียะ

10. ทางเลือกของกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทำขึ้นในและแปลความตามกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่นำหลักการเรื่องการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างรัฐ แม้ว่าจะมีข้อกำหนดในข้อก่อนหน้านี้ในเรื่องกฎหมายสาระบัญญัติที่ใช้บังคับ อนุญาโตตุลาการใดที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของสัญญานี้จะต้องบังคับตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย

11. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย, ความคิดเห็น หรือความกังวลประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ privacyth@boardriders.com โทรหาเราที่หมายเลขข้างล่างนี้หรือเขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ดังต่อไปนี้.

บริษัท คิวเอส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด. 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330